សុខភាព សុខភាព

16/10/2017 - 14:42

ខិត​ខំ​បង្ការ​ ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម​នៅ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ

តាម​ប្រ​សាសន៍​វេជ្ជ​បណ្ឌិត តឺ​អាយ​ស៊ាន ប្រ​ធាន​កា​រិ​យា​ល័យ​សុ​ខា​ភិ​បាល​ស្រុក​កូវ​ង៉ាង ខេត្ត​ត្រា​វិញ ឆ្លង​តាម​រយៈ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​យុទ្ធ​នា​ការ​ឃោស​នា​បង្ការ​ប្រ​ឆាំង​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម​និង​កម្ចាត់​ដង្កូវ​ទឹក​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​ចំ​នួន​២​លើក បាន​លើក​កម្ពស់​ស្មារតី​យល់​ដឹង​របស់​សហគមន៍​ក្នុង​ការ​ងារ​បង្ការ​ជំ​ងឺ​។

គ្រួ​សារ​ជា​ច្រើននៅ​ឃុំ​ញ៉ី​ត្រឿង ស្រុក​កូវ​ង៉ាង​តែង​ពិ​និត្យ​មើល​ដង្កូវ​ទឹក​ជា​រើយ​ៗ​។

ទោះ​បី​ជា​ភូមិ​ភាគ​មិន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​សាស្រ្ត ដែល​មាន​អ