លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ នៅខ័ណ្ឌថោកណូក

ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ នៅខ័ណ្ឌថោកណូក 

ធ្វើសមទិន 29-11-2016

ស្រប​ឱកាសអនុ​ស្សាវ​រីយ៍៧០ឆ្នាំ ទិវា​បង្កើតសមាគម​កាក​បាទ​ក្រហមវៀត​ណាម កន្លង​ហើយ​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ​ស្ម័គ្រ​ចិត្តនៃ​មន្ទីរ​សុខាភិ​បាល​សហ​ការ​ជាមួយ​នឹង​សមា​គម​កាក​បាទក្រ​ហមក្រុង​កឹង​ធើ រៀប​ចំ​ពិ​និត្យ​ព្យា​បាល​ជំងឺ និង​ផ្ដល់ថ្នាំដោយ​ឥត​គិតថ្លៃជូន​អ្នក​ក្រ គ្រួ​សារ​ចំណុះក្រប​ខ័ណ្ឌ​គោល​ន​យោ​បាយ​ចំ​នួន​៣២០​នាក់ នៅ​សង្កាត់​ធ្វឹង​អាង ខ័ណ្ឌ​ថោក​ណូក។

Tag: ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​