លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ក្រ​សួង​សុ​ខាភិ​បាល"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគឲ្យកុមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំជាចាំបាច់

ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគឲ្យកុមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំជាចាំបាច់ 

ធ្វើសមទិន 23-01-2018

រោគ​ឆ្លង​១០​ប្រ​ភេទ រួម​មាន​៖ រលាក​ថ្លើម​ប្រ​ភេទB រ​បេង ខាន់ស្លាក់ ក្អកមាន់តេតាណុស ខ្វិនជំងឺ​ឋអាស្រ័យមេរោគ Haemophilus influenzae កញ្រ្ជឹល រលាកខួរក្បាលជប៉ុនB ជំងឺ Rubella ត្រូវបានកំណត់ចាក់ថ្នាំជាចាំបាច់នៅក្នុងកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគបើកទូ​លាយ (TCMR) ឲ្យកុមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨។

Tag: ក្រ​សួង​សុ​ខាភិ​បាល