លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឃុំហ៊ីបហ្វា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សហការឃោសនា ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់

សហការឃោសនា ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ 

ធ្វើសមទិន 07-08-2017

ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លង ឃុំហ៊ីបហ្វា ស្រុកកូវង៉ាង ខេត្តត្រាវិញ បានខ្នះខ្នែងជាច្រើនក្នុងការសហ ការជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាច អង្គការមហាជននានា អនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការងារ ឃោសនា ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងខាងច្បាប់ក្នុងសហគមន៍ជនជាតិ។

Tag: ឃុំហ៊ីបហ្វា