លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ជំ​ងឺ​ភ្នែក​ក្រ​ហម"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្ការជំងឺភ្នែកក្រហម

បង្ការជំងឺភ្នែកក្រហម 

ធ្វើសមទិន 08-08-2016

យោង​តាម​នា​យក​ដ្ឋាន​សុ​ខា​ភិ​បាល​បង្ការ (ក្រ​សួង​សុ​ខា​ភិ​បាល) ដោយ​សារ​អា​កាស​ធាតុ​មាន​ការ​ប្រែ​ប្រួល​ស្មុគ​ស្មាញ ជា​ពិ​សេស​ក្នុង​អំ​ឡុង ពេល​ជិត​ៗ​នេះ អា​កាស​ធាតុ​ក្ដៅ​អូស​បន្លាយ ភូមិ​ភាគ​មួយ​ចំ​នួន​កើត​មាន​ជំ​ងឺ​ភ្នែក​ក្រ​ហម​។

Tag: ជំ​ងឺ​ភ្នែក​ក្រ​ហម