លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឌិញកុងតឹម"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ម្ចាស់ការបង្ការជំងឺគ្រុនឈាម

ម្ចាស់ការបង្ការជំងឺគ្រុនឈាម 

ធ្វើសមទិន 31-07-2017

ជំងឺគ្រុនឈាមកំពុងកើតឡើងយ៉ាងស្មុគស្មាញលើភូមិសាស្រ្តស្រុកឡុងភូ ខេត្តសុកត្រាំង ម៉្លោះហើយការ បង្ការរោគរាលដាល ត្រូវបានផ្នែកសុខាភិបាលស្រុកផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងសកម្ម។

Tag: ឌិញកុងតឹម