លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​យឿង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃ​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជាតិ 

ធ្វើសមទិន 11-12-2017

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​យឿង ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​វិញឡុង ជីវភាព​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​តាម​ភូមិ​ភាគ​នា​នា ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​វិ​វឌ្ឍន៍ គឺ​អា​ស្រ័យ​កម្ម​វិធី​វិ​និ​យោគ​ទុនរបស់រដ្ឋ​។

Tag: តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​យឿង

ការវិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ជនបទ

ការវិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់ជនបទ 

ធ្វើសមទិន 12-03-2018

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ខេត្តវិញឡុង បានអនុវត្តសម្រេចរួចរាល់នូវកម្មវិធី គម្រោងជាច្រើននៅ តំ​បន់​មានជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​កុះ​ករ​។ ក្នុង​នោះ មាន​សំ​ណង់​ហេ​ដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ជា​ច្រើន​ បាន​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល ដើម្បី​អភិ​វឌ្ឍ​តំ​បន់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​។

Tag: តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ថាច់​យឿង