លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ត្រឹង​ហ្វាង​យ្វៀង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ព្រួត​ដៃ​គាំ​ពារ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ

ព្រួត​ដៃ​គាំ​ពារ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ 

ធ្វើសមទិន 04-12-2017

រយៈ​កាល​កន្លង ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព ខេត្ត​បាក​លីវ បាន​កៀរ​គរ​រាល់​ប្រ​ភព​កម្លាំង​ដោយ​មាន​​វិ​ធាន​ការ​ល្អៗ​ជា​ច្រើន​។ ក្នុង​នោះ មាន​ទម្រង់​រូប​ភាព​ចាត់​មុខ​ការ​ឲ្យ​ស្ថា​ប័ន គណៈ ផ្នែក ថ្នាក់​ខេត្ត​គាំ​ពារ​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ បាន​នាំ​មក​នូវ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ជាក់​ស្តែង​និង​ចីរ​ភាព​។

Tag: ត្រឹង​ហ្វាង​យ្វៀង