លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ត្រឿង​ថាញ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ត្រឿង​ថាញ​ ខិត​ខំ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី

ត្រឿង​ថាញ​ ខិត​ខំ​កសាង​ជន​បទ​ថ្មី 

ធ្វើសមទិន 31-10-2017

ត្រឿង​ថាញ ជា​ឃុំ​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ឃុំ​ចំ​នួន​ពី​របស់​ស្រុក​ថើយ​ឡាយ ដោយ​បាន​ក្រុង​កឹង​ធើ ជ្រើស​វិ​និ​យោគ​ទុន​ហៀប​​នឹង​​ទទួល​​ស្គាល់​​ជា​​ឃុំ​​ជន​​បទ​​ថ្មី​​ឆ្នាំ​​២០១៧​​។

Tag: ត្រឿង​ថាញ