លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ទោវ៉ហ្វាងលៀក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

លើកកម្ពស់ការស្វែងយល់អំពីច្បាប់ជូនប្រជាជន

លើកកម្ពស់ការស្វែងយល់អំពីច្បាប់ជូនប្រជាជន 

ធ្វើសមទិន 12-06-2017

ខេត្តសុកត្រាំង ត្រូវបានគណៈចង្អុលការមជ្ឈិមវាយតម្លៃជាខេត្ត១ ក្នុងចំ ណោម៦ខេត្តនៃទូទាំងប្រទេសផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តបានល្អនូវគម្រោង " បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអប់រំច្បាប់ជូនកម្មាភិបាល ប្រជាជនតំបន់ព្រំដែន កោះសមុទ្រ ដំណាក់កាល២០១៣-២០១៦"។

Tag: ទោវ៉ហ្វាងលៀក