លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ សួរ​សុខ​ទុក្ខ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ជូន​អំ​ណោយ​តេត​ដល់​​ជ​ន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រ

នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ជូន​អំ​ណោយ​តេត​ដល់​​ជ​ន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រ 

ធ្វើសមទិន 05-03-2018

ក​ន្លង​ហើយ នៅ​ស្រុក​ដាក់​ស៊ុង ខេត្ត​ដាក់​ណុង លើក​នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​បាន​អញ្ជើញ ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ និង​ជូន​អំ​ណោយ​ចូល​ឆ្នាំ​តេត​ដល់​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក គ្រួ​សា​រ​ឋិ​ត​ក្នុង​ក្រ​ប​ខណ្ឌ​គោល​ន​យោ​បាយ​​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​។

Tag: នា​យក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ សួរ​សុខ​ទុក្ខ