លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ប្រជុំប្តូរវេន"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អាសយដ្ឋានទំនុកចិត្ត

អាសយដ្ឋានទំនុកចិត្ត 

ធ្វើសមទិន 26-04-2017

ក្រោយពីរយៈកាល១៦ឆ្នាំសកម្មភាព កងជួរគ្រូពេទ្យ វេជ្ជបណ្ឌិតនៃមន្ទីរ ពហុព្យាបាលមណ្ឌលហ៊ុងហ្វា តែងពង្រីកបានល្អនូវតួនាទីភារកិច្ចរបស់ គ្រូពេទ្យ គឺលត់ដំសីលធម៌ បង្កើនចំណេះវិជ្ជា ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណ ភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជន។

Tag: ប្រជុំប្តូរវេន