លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ភាសា-វប្បធម៌-វិចិត្រសិល្បៈខ្មែរណាមបូ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ថ្នាលបណ្តុះបណ្តាលមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរកម្រិតមហាវិទ្យាល័យ

ថ្នាលបណ្តុះបណ្តាលមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរកម្រិតមហាវិទ្យាល័យ 

ធ្វើសមទិន 23-05-2017

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១១ ផ្នែកវិជ្ជាខាងភាសា-វប្បធម៌-វិចិត្រសិល្បៈខ្មែរណាមបូ​(នៃសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ) បានបើកវិជ្ជាឯកទេសបណ្តុះបណ្តាល​ភាសាខ្មែរចំពោះមុខសញ្ញាសំខាន់គឺកូនចៅជនរួមជាតិខ្មែរចូលរៀន។

Tag: ភាសា-វប្បធម៌-វិចិត្រសិល្បៈខ្មែរណាមបូ