លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ភូមិប្រាសាទលិច ឃុំង្វៀតហ្វា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

មិនអល់អែកក្នុងការបង្វែររចនាសម្ព័ន្ធដំណាំ

មិនអល់អែកក្នុងការបង្វែររចនាសម្ព័ន្ធដំណាំ 

ធ្វើសមទិន 08-05-2017

ការ​បង្វែរ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ដំ​ណាំ​សត្វ​ចិញ្ចឹម សម​ស្រប​ជា​មួយ​នឹង​លក្ខណៈ​តំ​បន់​ដី​នៃ​ភូមិ​ភាគ​នី​មួយ​ៗ គឺ​ជា​ការ​ងារ​ចាំ​បាច់​ណាស់។ ដោយ​យល់​ឃើញ​ប្រ​ការ​ទាំង​នោះ បាន​ជា​ពូ​គឹម​គើ ស្នាក់​នៅ​ភូមិ​ប្រា​សាទ​លិច ឃុំ​ង្វៀត​ហ្វា ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​ត្រា​វិញ មិន​អល់​អែក​បង្វែរ​រចនា​សម្ព័ន្ធ ពី​ដី​ផលិត​ស្រូវ​មិន​សូវ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ងាក​មក​ដាំ​ដំ​ណាំ​ផ្សេងៗ ដែលជា​ជំ​ហាន​ដំ​បូង​បាន​នាំ​មក​នូវ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​ខ្ពស់​។

Tag: ភូមិប្រាសាទលិច ឃុំង្វៀតហ្វា