លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ម៉ាស៊ីនកុំព្យួទ័រ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

លើកកម្ពស់គុណភាពបង្រៀននិងរៀន

លើកកម្ពស់គុណភាពបង្រៀននិងរៀន 

ធ្វើសមទិន 06-06-2017

រយៈពេលកន្លង គុណភាពអប់រំរបស់សាលាមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ ជនជាតិអន្តេវាសិកខេត្តត្រាវិញ តែងបានថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកអប់រំខេត្តវាយ តម្លៃខ្ពស់។

Tag: ម៉ាស៊ីនកុំព្យួទ័រ