លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោកឡឹមវុាំងធូ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ត្រាវិញខិតខំអនុវត្តសម្រេចភាគកម្រិត
ក្នុងការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

ត្រាវិញខិតខំអនុវត្តសម្រេចភាគកម្រិត ក្នុងការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល 

ធ្វើសមទិន 22-11-2016

ឆ្នាំ​២០១៦ ធានា​រ៉ាប់​រង​សង្គម​ខេត្ត​ត្រា​វិញ ត្រូវ​បាន​ធា​នា​រ៉ាប់​រង​សង្គមវៀត​ណាម ប្រគល់​ភាគ​កម្រិត​ប្រ​មូល​១.៤៧៦​ពាន់​លាន​ដុង រ​ហូត​មកទល់​ពេល​នេះ ប្រមូល​បា​ន​១.០៣២​ពាន់​លាន​ដុង​(សម្រេច​៦៩,៩%)​។

Tag: លោកឡឹមវុាំងធូ