លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​កៀង​ថាញ់​វិ​សាល"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ឧបត្ថម្ភ​សហ​ករណ៍​អភិ​វឌ្ឍ​ចីរ​ភាព

ឧបត្ថម្ភ​សហ​ករណ៍​អភិ​វឌ្ឍ​ចីរ​ភាព 

ធ្វើសមទិន 23-10-2017

ស្រុក​ផ្កូវ​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ កំ​ពុង​ផ្ដុំ​កម្លាំង​ចង្អុល​ការ​កសាង​ពង្រឹង​និង​អភិ​វឌ្ឍ​សហ​ករណ៍​សំ​ដៅ​រួម​ចំ​ណែក​កសាង​ខឿន​សេដ្ឋ​កិច្ច​របស់​ស្រុក​អភិ​វឌ្ឍ​លើ​គ្រប់​វិ​ស័យ​។

Tag: លោក​កៀង​ថាញ់​វិ​សាល