លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​កែ​ន​សត្ថា​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជំនួប​មុខ​អតីត​កម្មា​​ភិ​បាល​ក្រុម​អ្នក​ជំ​នាញ​ការ និង​ក្រុម​៩៩០២ បំ​ពេញ​កាត​ព្វ​កិច្ច​អន្តរ​ជាតិ​​នៅ​ព្រះ​រា​ជា​ណាចក្រ​កម្ពុ​ជា

ជំនួប​មុខ​អតីត​កម្មា​​ភិ​បាល​ក្រុម​អ្នក​ជំ​នាញ​ការ និង​ក្រុម​៩៩០២ បំ​ពេញ​កាត​ព្វ​កិច្ច​អន្តរ​ជាតិ​​នៅ​ព្រះ​រា​ជា​ណាចក្រ​កម្ពុ​ជា 

ធ្វើសមទិន 15-01-2018

គណៈ​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ទើប​បាន​រៀប​ចំ​ពិ​ធី​ជំ​នួប​មុខ អតីត​​កម្មា​ភិ​បាល​ក្រុម​អ្នក​ជំ​នាញ​ការ​ឯក​ភាព និង​ក្រុម​៩៩០២ បាន​បំ​ពេញ​កា​តព្វ​កិច្ច​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​ (ដំ​ណាក់​កាល​ពី​ខែ​១ ឆ្នាំ​១៩៧៩​ដល់​ខែ១២ ឆ្នាំ​១៩​៨៩)​។

Tag: លោក​កែ​ន​សត្ថា​