លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​គ្រូ​ថាច់​សុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

លើក​ក​ម្ពស់​គុណ​ភាព​សិក្សា​អប់​រំ

លើក​ក​ម្ពស់​គុណ​ភាព​សិក្សា​អប់​រំ 

ធ្វើសមទិន 26-09-2017

អ្នក​ស្រី​ត្រឹង​ធី​បាច់​វ៉ឹង ប្រ​ធាន​សហ​ជីព​ផ្នែក​សិក្សា​អប់​រំ​ខេត្ត​វិញ​ឡុង ឲ្យ​ដឹង សា​លា​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ខេត្ត​វិញ​ឡុង ទោះ​បី​មាន​សិស្ស​ចំ​នួន​តិច​ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែ​រាល់​ការ​ចល​នា​ប្រ​ឡង​ប្រ​ណាំង​ដែល​ផ្នែក​ផ្សព្វ​ផ្សាយ សា​លា​តែង​ចូល​រួម​មិន​ដែល​ខាន​។

Tag: លោក​គ្រូ​ថាច់​សុង