លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​គ្រូ​ហា​ថាញ់​ត្វង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បន្តការអភិវឌ្ឍន៍មហាវិទ្យាល័យបម្រុងជនជាតិ

បន្តការអភិវឌ្ឍន៍មហាវិទ្យាល័យបម្រុងជនជាតិ 

ធ្វើសមទិន 07-03-2017

ក្នុង​ពេល​មក​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​សកល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ កន្លង​ហើយ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ពុង​ស្វឹង​ញ៉ា បាន​វាយ​តម្លៃ​ខ្ពស់​ការ​ខិត​ខំ​របស់​សកល​វិ​ទ្យា​ល័យ ក្នុង​ការ​រួម​ចំ​ណែក​បណ្តុះ​បណ្តាល​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​មនុស្ស​ជូន​តំ​បន់​វាល​រាប​ទន្លេ​គឺវ​ឡុង​និ​យាយ​រួម និង​បណ្តុះ​​បណ្តាល​ធន​ធាន​មនុស្ស​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​និ​យាយ​ដោយ​ឡែក​។

Tag: លោក​គ្រូ​ហា​ថាញ់​ត្វង