លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ង្វៀន​វាំុង​បឺវ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

កសិករ​វ័យ​ចំ​ណាស់​ផ​លិត​ពូ​កែ

កសិករ​វ័យ​ចំ​ណាស់​ផ​លិត​ពូ​កែ 

ធ្វើសមទិន 21-08-2017

លោក​ថាច់​ធន អា​យុ​៧២​ឆ្នាំ នៅ​អនុ​សង្កាត់​១ សង្កាត់​៧ ក្រុង​ត្រា​វិញ ខេត្ត​ត្រា​វិញ មាន​កិត្តិ​យស​បាន​ទទួល​កិត្តិ​នាម ជា​កសិ​ករ​ផលិត​និង​ធ្វើ​អា​ជីវ​កម្ម​ពូ​កែ​ថ្នាក់​ខេត្ត​ជា​ច្រើន​លើក​។

Tag: លោក​ង្វៀន​វាំុង​បឺវ