លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ង្វៀន​វាំុ​ង​ដុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

និញ​ថើយ​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​លក្ខ​ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី

និញ​ថើយ​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​លក្ខ​ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី 

ធ្វើសមទិន 15-01-2018

តាម​ប្រ​សាសន៍​របស់​លោក​ង្វៀន​វាំុ​ង​ដុង លេ​ខា​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ឃុំ​និញ​ថើយ ស្រុក​កូវ​កែ ខេត្ត​ត្រា​វិញ ឃុំ​កំ​ពុង​ផ្តុំ​កម្លាំង​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​លក្ខ​ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី។ ឆ្នាំ​២០១៥ ឃុំ​និញ​ថើយ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​។

Tag: លោក​ង្វៀន​វាំុ​ង​ដុង