លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ត្រឹង​ត្រឿង​ផុក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ឧបត្ថម្ភ​កន្លែង​នៅ​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ

ឧបត្ថម្ភ​កន្លែង​នៅ​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ 

ធ្វើសមទិន 23-10-2017

រយៈ​ពេល​កន្លង សង្កាត់​ទាំង​១៣​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខ័ណ្ឌ​និញ​កេវ ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​ឧបត្ថម្ភ​សង់​ផ្ទះ​ថ្មី​ និង​បង្កើន​កម្រិត​ផ្ទះ​ដល់​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​​ជា​ច្រើន​ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​ក្រ​លំ​បាក សំ​ដៅ​ជួយ​មា​មីង​មាន​កន្លែង​នៅ​និង​ប្រ​កប​មុខ​របរ​កសាង​ជីវ​ភាព​។

Tag: លោក​ត្រឹង​ត្រឿង​ផុក