លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ត្រឹង​វាំុ​ង​ខាយ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

វិញ​ឡុង​ខិត​ខំ​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ

វិញ​ឡុង​ខិត​ខំ​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ 

ធ្វើសមទិន 05-03-2018

ឆ្នាំ​២០១៨ ខេត្ត​វិ​ញ​ឡុង​ជំ​រុញ​ល្បឿន​ផ្ទេរ​ជូន​​​ចំ​​ណេះ​ដឹង​ដល់​អ្នក​ក្រី​ក្រ បង្កើន​គុណ​ភាព​បង្រៀន​មុខ​របរ​ដល់​ពល​ករ​ជន​បទ ពល​ករ​ស្ថិត​ក្នុង​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ បង្ក​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ដល់​អ្នក​ក្រី​ក្រ​កែ​លម្អ​របរ​រក​ទទួល​ទាន និង​ខិត​ជិត​សេ​វា​កម្ម​សង្គម​មូល​ដ្ឋាន រួម​ចំ​ណែក​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ជា​មធ្យម​១%​/​ឆ្នាំ​។

Tag: លោក​ត្រឹង​វាំុ​ង​ខាយ