លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ថាច់​គីម​សេន"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាព​ស្វា​ហាប់​នៃ​ទូក​-ង​នា​រី

ភាព​ស្វា​ហាប់​នៃ​ទូក​-ង​នា​រី 

ធ្វើសមទិន 16-10-2017

ពី​មុន​ការ​ប្រ​ណាំង​ទូក​-ង ក្នុង​ឱ​កា​ស​បុណ្យ​អក​អំ​បុក​គឺ​ជា​វិញ្ញា​សា​កី​ឡា​សម្រាប់​តែ​បុរស​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​នេះ វិញ្ញា​សា​កី​ឡា​មួយ​នេះ ត្រូវ​បាន​បង​ប្អូន​នា​រី​នៅ​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ចូល​រួម​ប្រ​កួត​ប្រ​ណាំង​ដូច​ជា​បុ​រស​ដែរ​។

Tag: លោក​ថាច់​គីម​សេន