លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​វរ​សេនីយ៍​ឯក​បម្រុង ផាម​វុាំង​បោយ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​កង​ទ័ព​ប្រ​ជា​ជន

ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​កង​ទ័ព​ប្រ​ជា​ជន 

ធ្វើសមទិន 11-12-2017

ក្រោយ​ពីរ​យៈ​កាល​៦​ខែ​ដំ​ណើរ​ការ​កង​ជួរ​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ វេជ្ជ​បណ្ឌិត បុគ្គ​លិក​នៃ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​យោ​ធា​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ រួម​ចំ​ណែក​ថែ​ទាំ​សុខ​ភាព​ជូន​កង​ទ័ព​និង​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ស្រុក​កើ​-ដ​ និង​ភូមិ​ភាគ​នៅ​ជិត​ខាង​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ប្រ​សើរ​។

Tag: លោក​វរ​សេនីយ៍​ឯក​បម្រុង ផាម​វុាំង​បោយ