លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ស្រី​ត្រឿង​ម៉ី​ហ្វា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

សិស្សា​នុសិស្ស​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​៦០​នាក់ ទទួល​អា​ហា​រូបករណ៍"​វ៉ឺ​អា​យ៉ិន​"

សិស្សា​នុសិស្ស​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​៦០​នាក់ ទទួល​អា​ហា​រូបករណ៍"​វ៉ឺ​អា​យ៉ិន​" 

ធ្វើសមទិន 30-12-2014

មូល​និធិ​អា​ហា​រូបករណ៍ "វ៉ឺ​អា​យ៉ិន" សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​សម្ពន្ធ​យុវ​ជន​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បាន​រៀប​ចំ​អា​ហា​រូបករណ៍ "វ៉ឺ​អា​យ៉ិន​" ជូន​ចំ​ពោះ​សិស្សា​នុសិស្ស​ខ្មែរ​ក្រី​ក្រ ឆ្លង​កាត់​ការ​លំ​បាក​រៀន​ពូកែ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត។ អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពិធី​ជូន​អា​ហា​រូបករណ៍​មាន​លោក​ស្រី​ត្រឿង​ម៉ី​ហ្វា អតីតៈ អនុ​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ​នៃ​សា​ធា​រណ​រដ្ឋ​សង្គម​និយម​វៀត​ណាម ជា​ប្រ​ធាន​មូល​និធិ​អា​ហា​រូបករណ៍ " វ៉ឺ​អា​យ៉ិន​"។

Tag: លោកស្រីត្រឿងមីហ្វា

ជូនអាហារូបករណ៍១២០ចំណែកដល់សិស្សក្រីក្រ រៀនពូកែ

ជូនអាហារូបករណ៍១២០ចំណែកដល់សិស្សក្រីក្រ រៀនពូកែ 

ធ្វើសមទិន 28-03-2017

លោក​ស្រី​ត្រឿង​ម៉ី​ហ្វា អតី​ត​អនុ​ប្រ​ធាន​រដ្ឋ និង​ជា​ប្រ​ធាន​មូល​និ​ធិ​អា​ហា​រូប​ករណ៍ វឺ​អា​យឹន ប្រ​ធាន​ក្លឹប​"ពី​ព្រោះ​ហ្វាង​សា-​ត្រឿង​សា​ជា​ទី​ស្រ​ឡាញ់" បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ជូន​អា​ហា​រូបករណ៍ វឺ​អា​យឹន​ចំ​នួន​១២០​ចំ​ណែក​ដល់​សិស្ស

Tag: លោក​ស្រី​ត្រឿង​ម៉ី​ហ្វា