លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ស្រី​ទីវ​ធី​កីម​ជី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាពរីកចម្រើនរបស់មត្តេយ្យសាលានៅក្រុងកឹងធើ

ភាពរីកចម្រើនរបស់មត្តេយ្យសាលានៅក្រុងកឹងធើ 

ធ្វើសមទិន 22-11-2016

នោះ​គឺ​សម្ដី​អះ​អាង​របស់​លោក​ស្រី​ត្រឹង​ហ៊ុង​ថឹម នា​យិ​កា​មន្ទីរ​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ក្រុង​កឹង​ធើ ខណៈ​ពេល​វាយ​តម្លៃ​អំ​ពី​គុណ​ភាព​អប់​រំ មត្តេយ្យ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ក្រុង​រយៈ​ពេល​កន្លង​។

Tag: លោក​ស្រី​ទីវ​ធី​កីម​ជី