លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "លោក​ឡេ​ហ៊ឺវ​ត្វង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ប្តូរ​របៀប​គិត របៀប​ធ្វើ

ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​ប្តូរ​របៀប​គិត របៀប​ធ្វើ 

ធ្វើសមទិន 19-12-2017

មិន​ត្រឹម​តែ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធភាព​នូវ​កម្ម​វិ​ធី​គោល​ន​យោ​បាយ​ជា​ច្រើន ចំ​ពោះ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច ខេត្ត​កៀង​យ៉ាង នៅទាំង​កសាង​គម្រោង​ផលិត​ក​សិ​កម្ម​ដំ​ណាក់​កាល​២០១៦​-២០២០ ដើម្បី​កែ​លម្អ​សេដ្ឋ​កិច្ច លើក​ស្ទួយ​ជីវ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​ក្នុង​នោះ​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​។

Tag: លោក​ឡេ​ហ៊ឺវ​ត្វង