លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ល្ខោនយូរកេរ្តិ៍"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

គប្បីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សសម្រាប់ទម្រង់សិល្បៈ ល្ខោនយូរករ្តិ៍

គប្បីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សសម្រាប់ទម្រង់សិល្បៈ ល្ខោនយូរករ្តិ៍ 

ធ្វើសមទិន 10-01-2017

សិល្បៈល្ខោនយូរកេរ្តិ៍ គឺជាផលិតផលបញ្ញា វប្បធម៌ស្មារតីរបស់ជនរួម ជាតិខ្មែរណាមបូ។ ជាពិសេសល្ខោនយូរកេរ្តិ៍ ទាមទារកងជួរធនធាន មនុស្សមានទេពកោសល្យខាងច្រៀង រាំ ផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើសិល្បៈ និងដឹកនាំការសម្តែង។ល។

Tag: ល្ខោនយូរកេរ្តិ៍