លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "វេជ្ជបណ្ឌិតលេធីយីមភុក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អភិវឌ្ឍសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន

អភិវឌ្ឍសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន 

ធ្វើសមទិន 21-02-2017

លោកគីហីវថាញ់ អនុប្រធានគណៈជនជាតិខេត្តហូវយ៉ាង ឲ្យដឹង ឆ្នាំ កន្លង ខេត្តហូវយ៉ាង អនុវត្តបានល្អការងារថែទាំសុខភាពជូនជនរួមជាតិ ភាគតិចនៅលើភូមិសាស្រ្ត។

Tag: វេជ្ជបណ្ឌិតលេធីយីមភុក