លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សិល្ប​កា​រិ​នី​ឆ្នើម​ ធ្វី​ហា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សិល្ប​កា​រិ​នី​ឆ្នើមធ្វី​ហា

សិល្ប​កា​រិ​នី​ឆ្នើមធ្វី​ហា 

ធ្វើសមទិន 16-08-2017

សិល្ប​កា​រិ​នី​ឆ្នើមធ្វី​ហា សព្វ​​ថ្ងៃ​កំ​ពុង​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​ក្នុង​ក្រុម​សិល្បៈ​រស្មី​ប្រ​ទីបខេត្ត​​ត្រា​វិញ។ រយៈ​ពេល​កន្លង សិល្ប​កា​រិ​នីធ្វីហា ធ្លាប់​មាន​ស្នា​ដៃ​សំ​ដែង​តួ​ក្នុង​រឿង​ជា​ច្រើន​បាន​នាំ​មក​ការ​ចំ​ណាប់​អា​រម្មណ៍​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ​ក្នុង​ទឹក​ចិត្ត​ទស្ស និក​ជន​។

Tag: សិល្ប​កា​រិ​នី​ឆ្នើម​ ធ្វី​ហា