លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សើុង​មិញ​ថែម"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជួយ​មិត្ត​ជម្នះ​លំ​បាក

ជួយ​មិត្ត​ជម្នះ​លំ​បាក 

ធ្វើសមទិន 03-10-2017

រយៈ​កាល​៥​ឆ្នាំ​កន្លង សិស្ស​និង​គ្រូ​នៃ​វិ​ទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ខេត្ត​ត្រា​វិញ អ​នុ​វត្ត​ទម្រង់​រូប​ភាព​ចំ​ណាយ​ប្រាក់​អា​ហារ​ពេល​ព្រឹក ប្រាក់​រង្វាន់​និង​ប្រាក់​អា​ហា​រូប​ករណ៍​។ល។ ដើម្បី​ឧបត្ថម្ភ​មិត្ត​ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​។

Tag: សើុង​មិញ​ថែម