លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ហា​ធី​ខៀក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្កើន​ការ​អភិ​រក្ស​និង​ពង្រីក​អត្ត​សញ្ញាណ​ភា​សា​ជូន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច

បង្កើន​ការ​អភិ​រក្ស​និង​ពង្រីក​អត្ត​សញ្ញាណ​ភា​សា​ជូន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច 

ធ្វើសមទិន 06-11-2017

នោះ​គឺ​ជា​គោល​ដៅ​នៃ​កិច្ច​ពិ​ភាក្សា​ស្តី​អំ​ពី​“ស្ថាន​ភាព​ជាក់​ស្តែង​និង​វិ​ធាន​ការ​នៃ​ការ​បង្រៀន​និង​រៀន​ភា​សា អក្សរ​សាស្រ្ត​របស់​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​” អា​ស្រ័យ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​មជ្ឈិម​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​។

Tag: ហា​ធី​ខៀក