លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អភិរក្ស"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

វប្បធម៌ខ្មែរក្នុងសម័យសមាហរណកម្មនិងអភិវឌ្ឍ

វប្បធម៌ខ្មែរក្នុងសម័យសមាហរណកម្មនិងអភិវឌ្ឍ 

ធ្វើសមទិន 24-04-2017

ក្នុងដំណាក់កាលសមាហរណកម្ម និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌បណ្តាជនជាតិ ភាគតិចនិយាយរួម និងជនរួមជាតិខ្មែរណាមបូនិយាយដោយឡែក បានថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ និងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគក្នុងតំបន់យកចិត្តទុកដាក់ អភិវឌ្ឍ។

Tag: អភិរក្ស