លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ្នក​គ្រូ​ថាច់​ធី​សា​រ៉ា​វី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ឆ្លងកាត់ការលំបាករៀនពូកែ

ឆ្លងកាត់ការលំបាករៀនពូកែ 

ធ្វើសមទិន 28-02-2017

តាម​ប្រ​សាសន៍​អ្នក​គ្រូ​ថាច់​ធី​សា​រ៉ា​វី នា​យិ​កា​សា​លា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ខេត្តត្រា​វិញ ប្អូន​គឹម​ឌាំង​ថាញ់ សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២​A គឺ​ជា​សិស្ស​គំ​រូ​របស់​សា​លា ពី​ព្រោះ​មាន​ស្នា​ដៃ​ឆ្លង​កាត់​ការ​លំ​បាក​រៀន​ពូ​កែ។

Tag: អ្នក​គ្រូ​ថាច់​ធី​សា​រ៉ា​វី