លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​ លោក​វ៉ថាញ់ម៉ុ​ង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អ​ភិ​វឌ្ឍ​វិ​ស័យ​អប់​រំ​នៅ​តំប​ន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច

អ​ភិ​វឌ្ឍ​វិ​ស័យ​អប់​រំ​នៅ​តំប​ន់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច 

ធ្វើសមទិន 30-01-2018

តាម​របាយ​ការណ៍​ពី​នា​យក​ដ្ឋាន​ភូមិ​ភាគIII គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ ការ​អប់​រំ​បណ្តុះ​​​បណ្តាល​និង​បង្រៀន​វិជ្ជា​ជីវៈ អភិ​វឌ្ឍ​ប្រ​ភព​ធន​ធាន​មនុស្ស​នៅ​តំ​បន់​ដែល​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​​ភាគ​​តិ​ច​រស់​នៅ​កុះ​ករ​ត្រូវ​បាន​ភូមិ​ភាគ​នា​នា​ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ។​

Tag: ​ លោក​វ៉ថាញ់ម៉ុ​ង