លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​ សមមិត្ត​ឡេ​វុាំង​តឹម"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពិ​និត្យ​ឧបត្ថម្ភ​កម្រៃ​សិក្សា​ដល់​​សិស្សា​នុសិស្ស និស្សិត​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រ​

ពិ​និត្យ​ឧបត្ថម្ភ​កម្រៃ​សិក្សា​ដល់​​សិស្សា​នុសិស្ស និស្សិត​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្រី​ក្រ​ 

ធ្វើសមទិន 23-10-2017

​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​ដាក់​ចេញ​ផែន​ការ​លេខ​៦១៧ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៧ ស្ដី​ពី​ការ​រៀប​ចំ​អនុ​វត្ត​គោល​ន​យោ​បាយ​ឧបត្ថម្ភ កម្រៃ​សិក្សា​ដល់​សិស្សា​នុសិស្ស និស្សិត​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៧–​២០១៨។

Tag: ​ សមមិត្ត​ឡេ​វុាំង​តឹម