លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​លោក​គ្រូ​ត្រេវ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 3

ខ្នះខ្នែងត្រៀមបម្រុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅថ្នាក់ជាតិ

ខ្នះខ្នែងត្រៀមបម្រុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅថ្នាក់ជាតិ 

ធ្វើសមទិន 31-05-2016

ចាប់​ពី​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ដើម​ខែ​មេ​សា ឆ្នាំ​២០១៦ គ្រូនិង​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២​នៃ​សា​លា​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​កឹង​ធើ បាន​ខ្នះ​ខ្នែង​រំ​លឹក​មេ​រៀន ដើម្បី​ត្រៀម​ខ្លួន​ឲ្យ​ការ​ប្រឡង​បញ្ចប់​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ ទៅ​ថ្នាក់​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៦ ដែល​នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ឡើង​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​កក្ក​ដា ឆ្នាំ​២០១៦​។

Tag: លោក​គ្រូ​ង្វៀន​វុាំង​ត្រេវ

សាលាចំណេះទូទៅជនជាតិអន្តេវាសិក ក្រុងកឹងធើ ខិតខំសម្រេចបទដ្ឋានជាតិ

សាលាចំណេះទូទៅជនជាតិអន្តេវាសិក ក្រុងកឹងធើ ខិតខំសម្រេចបទដ្ឋានជាតិ 

ធ្វើសមទិន 04-10-2016

ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៦​-២០១៧ គ្រូ​និង​សិស្ស​សា​លា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ជន​ជាតិ អន្តេ​វា​សិក​ក្រុង​កឹ​ង​ធើ​ ខិត​ខំ​កសាង​សា​លា​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​សា​លា​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​។

Tag: លោក​គ្រូង្វៀនវុាំង​ត្រេវ

សាលាជនជាតិអន្តេវាសិកសម្រេចបទដ្ឋានជាតិ

សាលាជនជាតិអន្តេវាសិកសម្រេចបទដ្ឋានជាតិ 

ធ្វើសមទិន 03-01-2017

លោក​ង្វៀន​វុាំង​ត្រេវ នា​យក​សា​លា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​ជូន​ដំ​ណឹងល្អមួយ​គឺ៖ "សា​លា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ក្រុង​កឹ​ង​ធើ បាន​សម្រេច​បទ​ដ្ឋាន​ជាតិ​"។

Tag: ​លោក​គ្រូ​ត្រេវ