លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "(សេីុ​ងតី-ហា​ណូយ​)"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ផ្សារ​ណាត់​តំ​បន់​ភ្នំរដូវ​ដើម​ឆ្នាំ

ផ្សារ​ណាត់​តំ​បន់​ភ្នំរដូវ​ដើម​ឆ្នាំ 

ធ្វើសមទិន 15-01-2018

ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៨ ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​មក​កាន់​ភូមិ​វប្ប​ធម៌-​ទេស​ចរណ៍ បណ្តា​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​នៅ​ដុង​ម៉ូ (សេីុ​ងតី-ហា​ណូយ​) មាន​ឱ​កាស​ស្វែង​យល់​ពី​លក្ខណៈ​វប្ប​ធម៌​ពិ​សេស​នៃ​ផ្សារ​ណាត់​នៅ​តំបន់​ភ្នំ​ដែល​លា​យចម្រុះគ្នា​រវាង​ជន​ជាតិ​នា​នា ប៉ុន្តែ​មាន​ភាព​សា​មញ្ញ ដិត​ដាម​ដោយ​អារ្យ​ធម៌​មនុស្ស​ជាតិ ឋិត​នៅ​កណ្តា​លរដ្ឋ​ធា​នី។

Tag: (សេីុ​ងតី-ហា​ណូយ​)